นกพิราบ

นกพิราบ (ชื่อวิทยาศาสตร์: Columba livia) เป็นนกในตระกูลนกพิราบและนกพิราบ (Columbidae) โดยปกติคำว่า “pigeon” หมายถึงการเลี้ยงนกพิราบ (รวมถึงนกพิราบแฟนซีด้วย) สำหรับนกพิราบที่นอกเหนือจากนี้จะเรียกว่า “นกพิราบป่า”

นกพิราบป่ามีขนสีเทาอ่อน แต่ละปีกมีแถบสีดำสองแถบ แต่นกทั้งป่าและในประเทศมีสีและขนที่หลากหลาย มีความแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างเพศ สายพันธุ์นี้มักจะมีคู่เดียวมีลูก 2 คนในเวลา ผู้ปกครองช่วยยกระดับพวกเขา ซึ่งเมื่อจับคู่จะไม่แยกเลยตลอดชีวิต แม้ว่าทั้งคู่จะตาย

นกพิราบ ป่าเป็นชุดของเชื้อโรคต่าง ๆ ที่สามารถถ่ายทอดสู่มนุษย์ได้เช่นโรคไข้สมองอักเสบจากเชื้อรา, ปอดอักเสบ, ท้องร่วง, ความเครียดหรือแม้แต่หมัดจากนก

นกพิราบอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบเปิดและกึ่งเปิดในพื้นที่เกษตรกรรมและเมือง หน้าผาและหินถูกนำมาใช้เพื่อสร้างสถานที่ทำรังสำหรับนกในป่า นกพิราบมีถิ่นกำเนิดในยุโรปแอฟริกาเหนือและเอเชียตะวันตก ก่อนที่จะแพร่กระจายไปยังเมืองต่าง ๆ ทั่วโลกเพราะนกนั้นสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในเมืองได้เป็นอย่างมาก ประมาณว่ามีประมาณ 17-28 ล้านตัวในยุโรป ตอนนี้มีการพบนกพิราบในทุกทวีป ยกเว้นแอนตาร์กติกา

นกพิราบเป็นนกที่มนุษย์คุ้นเคย ในสมัยโบราณมันถูกใช้ในการสื่อสาร เพราะมันเป็นนกที่มีความรู้สึกที่ดีว่าจะหาทางกลับสู่การตั้งถิ่นฐานได้อย่างไรแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลโดยใช้สนามแม่เหล็กเดียวกันกับเต่าทะเล ใช้แสงแดดและจมูกเพื่อดมกลิ่น

ยังได้รับความนิยมจากกันและกันในการบินแข่งขันและเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจเพื่อบริโภคเนื้อสัตว์และสายพันธุ์ต่าง ๆ ได้รับการพัฒนาให้มีรูปลักษณ์ที่สวยงามจากธรรมชาติเพื่อการเลี้ยงสัตว์ที่สวยงาม

นอกจากนี้นกพิราบยังใช้เป็นสัญลักษณ์ในทางสากลหมายถึง “สันติภาพ” มักจะมีภาพของนกพิราบที่ถือสาขามะกอก

คำว่า “นกพิราบ” ในภาษาไทยนั้นมาจากคำว่า “wiraw”, “pirap” หรือ “pirap” ซึ่งเป็นภาษาสันสกฤตแปลว่า “ตะโกน”

นกพิราบ

นกพิราบ

Dove (scientific name: Columba livia) is a bird in the family of pigeons and pigeons (Columbidae). Normally, the word “pigeon” means raising pigeons. (Including fancy pigeons). As for pigeons, other than these are called “wild pigeons”.

Wild pigeons have light gray feathers. Each wing has two black stripes. But both domestic and wild birds have a variety of colors and feathers. There are slight differences between genders. This breed usually has only one pair. There are 2 children at a time. Parents help raise them. Which when paired will not separate at all for life Even if both of them die.


The

wild pigeon is a collection of germs that can be transmitted to humans, such as fungal encephalitis, pneumonia, diarrhea, stress, or even fleas from birds.

Pigeons live in open and semi-open environments in agricultural and urban areas. Cliffs and rocks are used to build nesting sites for birds in the forest. Pigeons are native to Europe, North Africa and Western Asia. Before spreading to cities around the world because birds are very adaptable to the urban environment It is estimated that there are approximately 17-28 million in Europe. Pigeons are now found on every continent. Except Antarctica

ขอขอบคุณรูปภาพจาก >>> Google<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

นกเกาะคอน

นกเกาะคอน (Perching bird) เป็นนกอันดับหนึ่ง ในกลุ่มนกขากรรไกรใหม่ใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ Passeriformes (ที่มาของ Passer domesticus ชื่อวิทยาศาสตร์ของนกกระจอกขนาดใหญ่และนกสัญจรขนาดเล็ก)

นกเกาะคอน มีลักษณะทางกายภาพทั่วไปซึ่งเป็นนกที่มีวิวัฒนาการและมีชีวิตอยู่และกินเป็นอาหารส่วนใหญ่บนต้นไม้ นิ้วทุกนิ้วมี 4 นิ้วและมันจะเติบโตในระนาบเดียวกัน ดังนั้นเหมาะสำหรับการจับหรือเกาะกิ่งไม้หรือต้นไม้ในป่าหลากหลายชนิด แต่ไม่เหมาะกับการเดินบนพื้นดังนั้นเมื่อลงไปที่พื้นดินจะมีวิธีการกระโดดในกรณีส่วนใหญ่จะเป็นนกที่มีลำตัวเล็ก

ปัจจุบันจักษุแพทย์ได้แบ่งการจัดอันดับนี้เป็น 3 การจัดอันดับย่อย (ดูตาราง – ข้อมูลบางส่วนให้ 2) ขึ้นอยู่กับกล้ามเนื้อที่ควบคุมกล่องเสียงในลำคอ ซึ่งในกลุ่มย่อยบางกลุ่มมีกล้ามเนื้อเพียง 2 คู่เท่านั้นซึ่งยังคงลักษณะของนกยุคก่อนประวัติศาสตร์ทำให้การร้องเพลงไม่สวยงามนัก แต่หมวดย่อยบางกลุ่มมีมากมายกว่ามากโดยมี 4 คู่ทำให้เสียงร้องเพลงสวยงามขึ้น

อันดับนี้มีมากกว่า 100 ครอบครัว (ประมาณ 110 ครอบครัว) ประมาณ 5,400 สปีชีส์ในโลก ในประเทศไทยพบนกประมาณ 1,000 สายพันธุ์โดยแบ่งออกเป็น 16 กลุ่มแตกต่างกันใน 70 วงศ์ อันดับนี้ถือว่ามากกว่าครึ่งคือ

นกเกาะคอน

Perching bird is the number one bird. In the new jaw birds use the scientific name Passeriformes (origin of Passer domesticus, scientific name of large sparrow and small passerine bird)

Perch bird has general physical characteristics, which is an evolutionary bird that lives and eats mostly on trees. Every inch has 4 inches and it will grow in the same plane. Therefore suitable for catching or clinging to branches or trees in various types of forests But not suitable for walking on the ground, so when going down to the ground there will be a way to jump, in most cases a bird with a small body.

Currently, ophthalmologists divide this rating into 3 sub-rankings (see table – some information, 2) depending on the muscles that control the larynx in the throat. In some subgroups, there are only 2 pairs of muscles, which are still characteristic of prehistoric birds, causing singing to be unattractive. But some groups are much more diverse, with 4 pairs making the singing sound more beautiful.

This rank has more than 100 families (about 110 families), about 5,400 species in the world. In Thailand, about 1,000 species of birds are found, divided into 16 different groups in 70 families. This rank is considered more than half, namely

ขอขอบคุณรูปภาพจาก >>> Google<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

นกขุนทอง

นกขุนทอง ง่ายต่อการปรับตัวเข้ากับทุกสิ่งที่กินทุกอย่าง (อันที่จริงไม่ได้เป็นกรณีนี้จะค่อยๆบอกคุณ) จนถึงจุดที่การผลิตเม็ดได้ทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่รู้จักกันทั่วไปว่านกสีทอง myna ที่เราเลี้ยงในวันนี้ทั้งหมด ของพวกเขาถูกลักลอบนำออกมาจากป่าธรรมชาติเกือบทั้งหมด การทดลองเพาะปลูกเพื่อการขยายพันธุ์และการค้ายังคงเป็นเรื่องยากและไม่ประสบความสำเร็จเพราะมีผลิตภัณฑ์น้อยมากและมีราคาแพงมาก

วันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับเพื่อนเก่าของคนไทยที่ได้รับความนิยมมานานกว่าร้อยปีด้วยกัน
นกขุนทอง ” มีชื่อสามัญ: Hill Myna และชื่อวิทยาศาสตร์: Gracula religiosa Linnaeus, 1758 การกระจายในอินเดียภาคใต้ของจีนเกาะไหหลำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หมู่เกาะอันดามันหมู่เกาะนิโคบาร์เกาะซุนดาและหมู่เกาะปาลาวันทั่วโลก
มันถูกแบ่งออกเป็น 10 ชนิดย่อย แต่ในธรรมชาติของประเทศไทยพบเพียง 2 ชนิดย่อยคือ mynas นกภาคใต้ (Gracula religiosa religiosa Linnaeus) และนกกระสาเหนือ (Gracula religiosa intermedia Hay)

นกขุนทอง

ลักษณะทั่วไปของนกขุนทองไทยขนาดประมาณ 30 เซนติเมตร นกที่โตเต็มวัยนั้นมีขนสีดำมันวาว ขนปีกสีขาวมีแถบ ซึ่งจะกลายเป็นชัดเจนเมื่อกางปีกหรือบินด้วยเนื้อสีเหลืองสดใสที่ด้านข้างของศีรษะและท้ายทอยซึ่งเราจะใช้โครงสร้างของก้อน
วัสดุนี้ในการจำแนกประเภทย่อยนกภาคใต้ของนกมีขนาดใหญ่เป็นสองส่วนไม่ใช่ส่วนต่อเนื่อง แต่นกมีนตอนเหนือมีติ่งเล็กและต่อเนื่องในทุกส่วนนกขุนทองมีปากสีส้มถึงสีแดงอมส้ม ปลายปากมักเป็นสีเหลือง กระดูกหน้าแข้งและอุ้งเท้าเหลือง

Bird of prey , easy to adapt to everything that eats everything (Actually, this is not the case, will gradually tell you) to the point that the pellet production has been made, especially by the people commonly known as the golden myna bird that we feed today. Of them were smuggled out of almost all natural forests Farming and propagation experiments are still difficult and unsuccessful because they have very few products and are very expensive.

Today we will get to know old friends of Thai people who have been popular for over a hundred years together. “” Nok Bird Thong “” has a common name: Hill Myna and the name Science: Gracula religiosa Linnaeus, 1758. Distribution in India, southern China, Hainan Island, Southeast Asia. Andaman Islands, Nicobar Islands, Sunda Islands and Palawan Islands around the world.
It is divided into 10 subspecies, but in the nature of Thailand found only 2 subspecies, mynas, southern birds (Gracula religiosa religiosa Linnaeus) and herons. North (Gracula religiosa intermedia Hay)

ขอขอบคุณรูปภาพจาก >>> Google<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

นกเอี้ยงหัวสีทอง

นกเอี้ยงหัวสีทอง Golden-eared Salika (อังกฤษ: myna-crested myna; ชื่อวิทยาศาสตร์: Ampeliceps coronatus) เป็นนก ในวงศ์ Aeng และ Starlings (Sturnidae) เป็นเผ่าพันธุ์เดียวที่เป็นของ Ampeliceps

นกเอี้ยงหัวสีทอง ลักษณะทั่วไปคือตัวสีดำมีแถบสีเหลืองบนขอบปีกไปทางปลายปีก ผิวหนังรอบดวงตาสีเหลืองตัวผู้ที่ฐานของด้านบนของกระหม่อมจะอยู่ที่ท้ายทอยสีเหลือง คอสีเหลืองอยู่ใต้ดวงตา ผู้หญิงที่ริมฝีปากบนรอให้กระหม่อมเป็นสีเหลือง คอมีแถบสีเหลืองขนาดเล็กยาวประมาณ 22-24 ซม.

เป็นนกที่พบในป่าดิบเขาป่าโปร่งและสามารถเข้าถึงได้สูงถึง 800 เมตรจากระดับน้ำทะเล พบได้ทั่วไปในเอเชียจนถึงเขตมหาสมุทรบริติชอินเดีย ในมหาสมุทรอินเดียในประเทศไทยพบได้ในภาคเหนือตอนบน และป่าตะวันตกเช่นทุ่งใหญ่นเรศวรภูมิภาคอื่น ๆ ที่พบในบางพื้นที่ถือว่าเป็นนกที่หายากมาก เป็นสถานะสัตว์ป่าคุ้มครองในประเทศไทย

การแพร่กระจาย ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออก ตะวันตก ส่วนภาคใต้ เคยพบได้บ้างแต่อาจหมดไปแล้วในปัจจุบันนี้

ถิ่นที่อยู่ ป่าเบญจพรรณ และป่าดงดิบ(แล้ง) ตั้งแต่ที่ระดับที่ราบลุ่มขึ้นไปจนถึงระดับ 800 เมตร

เพศ ตัวผู้ ตัวสีดำ หัว ท้ายทอย ต้นคอ และคอเหลืองทอง หนังรอบตาสีแสด เรียกได้ว่าหัวสีทองก็ไม่ผิดหรอก ที่ปีกมีแถบปีกสีเหลือง ส่วนตัวเมีย ต่างจากตัวผู้ที่ หัวเหลืองน้อยกว่า คอก็เหลืองน้อยกว่าและสีไม่ค่อยสดมีเส้นสีดำคั่นระหว่างหัวกับตาและตากับคอ ปีกมีแถบเหลืองเช่นกัน ปีกแถบเหลืองนี้เป็นจุดสังเกตอย่างหนึ่งที่ใช้แยกนกเอี้ยงหัวสีท้อง ออกจากนกขุนทอง เนื่องจากนกขุนทองมีแถบที่ปีสีขาว และมีขนาดใหญ่กว่า

อาหาร ผลไม้สุก เช่น ลูกไทร น้ำหวานจากดอกไม้ เช่น ดอกทองหลางป่า สีแดงๆ นั่นแหละชอบมาก และ กินแมลงด้วยโดยเฉพาะนำมาป้อนให้ลูกนกเพื่อเสริมโปรตีนให้ลูกนกครับ

เสียงร้อง เสียงสูง แต่นุ่มนวล ส่วนใหญ่ร้องพยางค์เดียว ไม่ค่อยน่าฟังเหมือนนกขุนทอง ลองฟังเสียงของมันได้ข้างล่างนี้ครับ

Golden-eared Salika (English: myna-crested myna; Scientific name: Ampeliceps coronatus) is a bird in the Aeng family and Starlings (Sturnidae) are the only species belonging to Ampeliceps.

The general characteristic is the black body with yellow stripes on the edge of the wing towards the tip of the wing. The skin around the eyes is yellow. The male at the base of the top of the fontanelle is at the occipital yellow. The yellow neck is under the eyes. The woman on the upper lip waits for the fontanel to turn yellow. The neck has a small yellow stripe, about 22-24 cm long.

It is a bird found in the evergreen forest and can reach up to 800 meters above sea level. Found throughout Asia to the British Indian Ocean. In the Indian Ocean in Thailand, found in the upper north And the Western forest such as Thung Yai Naresuan. Other regions found in some areas are considered very rare birds. Is a protected wildlife status in Thailand.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก >>> Google<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

นกเอี้ยงหงอน

นกเอี้ยงหงอน ที่โดดเด่นคือขนของมันปกคลุมร่างกายด้วยสีดำ และมียอดหงอนยาวบนหน้าผากด้วยยอดนี้ที่เติบโตขึ้นมาดูเท่ห์มาก ๆ ปากนั้นจะแหลมสีเหลืองปานกลางถึงส้มสดใสพอ ๆ กับขาและเท้าซึ่งมีความแข็งแรง เล็บเท้าสีดำมีแถบสีขาวที่ฐานของขนปีกทำให้ดูขาวด้วยแถบสีดำที่โดดเด่น ขนปกคลุมฐานหางและขนหางเป็นสีขาว ชายและหญิงมีความคล้ายคลึงกัน

สามารถพบนกที่หงอนได้ทั้งในทุ่งโล่งนาข้าวและในเมืองบนที่ราบสูงถึง 1,525 เมตรจากระดับน้ำทะเล แต่ส่วนใหญ่จะพบได้ในที่ราบอาหารของนกตัวนี้กว้างมากตั้งแต่แมลงไส้เดือนเมล็ดข้าวน้ำหวานจากดอกไม้และผลสุก พวกเขาจะพบว่าเขากำลังเดินวิ่งค้นหาไส้เดือนแมลงหรือเมล็ดพืชเพื่อกินบนพื้นดิน เกาะหลังกินควายกินแมลงกินผลไม้สุกเท่านั้นเช่นมะละกอ และกินแมลงและน้ำหวานบนดอกไม้ที่บาน

นกเอี้ยงหงอน จับคู่การทำรังและวางไข่ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกรกฎาคมขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่นกอาศัยอยู่ หากอาศัยอยู่ในทุ่งนาหรือสวนสาธารณะอาจทำรังเป็นโพรง หากในเมืองอาจสร้างรังตามรอยแตกของผนัง, ช่องเขา, ตามชายคาของเสาไฟฟ้า “รังทำจากฟางหญ้ายาวหรือวัสดุหลายอย่างรวมกันเรียงรายไปด้วยวัสดุที่อ่อนนุ่มเช่นขนนกสำลีหรือแม้กระทั่งกระดาษหรือเศษพลาสติกฟางเก่าวางไข่ครั้งละ 4-7 ฟองหรือสีเขียวน้ำเงิน สมบูรณ์ไม่มีจุดประหรือขีดกลางใช้เวลาประมาณ 14 วันในการฟักไข่ลูกไก่จะอยู่ในรังต่อไปอีก 21 วันเพื่อออกจากรัง “

นกชนิดนี้มีการกระจายอย่างกว้างขวางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในเวียดนามมันเป็นนกที่หายาก และเป็นนกที่ถูกนำเข้ามาในสิงคโปร์และหนีออกมาจากกรงสู่ธรรมชาติไม่ใช่นกดั้งเดิม

นกเอี้ยงหงอน

The prominent crest is its feathers, its body covered in black. And has a crest on the forehead, which grows to look very cool. The mouth is sharp, medium yellow to orange, as bright as the legs and feet, which are strong. The black toenails have white stripes at the base of the wing feathers, making them look white with the distinctive black stripes. The feathers cover the base of the tail and the tail feathers are white. Men and women are similar.

Crested birds can be found in open fields, rice paddies and cities on the plateau up to 1,525 meters above sea level. But most can be found in the plains. This bird’s food is very wide, ranging from insects, earthworms, rice seeds, nectar from flowers and ripe fruits. They will find that they are walking, running, searching for earthworms, insects or seeds to eat on the ground. Island after buffalo, eat insects, eat only ripe fruit such as papaya. And eat insects and nectar on blooming flowers.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก >>> Google<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

นกเอี้ยงสาริกา

นกเอี้ยงสาริกา หรือสาริกา หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่าเป็น (ชื่อวิทยาศาสตร์: Acridotheres tristis) เป็นนกในนกเอเชียและนกกิ้งโครง (Sturnidae)

นกเอี้ยงสาริกา เป็นนกที่มองเห็นได้ง่ายในเขตเมืองหรือชุมชนมนุษย์ มีความยาว 25-26 เซนติเมตร ขาเรียวเรียวนิ้วแข็งแรงหัวและคอเป็นสีดำปากและผิวหนังรอบดวงตามีสีเหลือง ตัวสีน้ำตาลขอบปีกและปลายหางเป็นสีขาว หน้าอกท้องและก้นเป็นสีน้ำตาลอ่อน ชายและหญิงมีความคล้ายคลึงกัน อาศัยอยู่บนพื้นดินผสมกับนกตัวอื่น ๆ บ่อยครั้งที่เดินสลับกันวิ่งกระโดด คล่องแคล่วชอบกดโจมตีต่อสู้หรือต่อสู้กับนกอื่น

นกสาริกากินแมลงและเมล็ดพืชรวมถึงผลไม้ อาศัยอยู่ตามขอบของพื้นที่ทำนาใกล้หมู่บ้านอาจอยู่เป็นคู่หรือเป็นกลุ่มชอบหาเลี้ยงชีพบนพื้นในขณะที่มองหาอาหารมักจะตะโกนด้วยมีฤดูผสมพันธุ์ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน มันสร้างรังบนชายคาของบ้านหรือบนต้นไม้ที่มีกิ่ง หรือวางเลย์ 2-4 ฟองในการฟักไข่ทั้งตัวผู้และตัวเมียประมาณ 14 วันจากนั้นไข่จะฟักออกเป็น Found พบอย่างแพร่หลายในเอเชียจากอินเดียอัฟกานิสถานพม่าและภูมิภาคอินโดจีน ในประเทศไทยพบได้ทั่วทุกภูมิภาคและปัจจุบันมีการนำเข้ามาในบางพื้นที่ที่ไม่ได้มีถิ่นกำเนิดดั้งเดิม [4]

นกสาริกาเป็นนกอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในฐานะสัตว์เลี้ยง ในประเทศไทยนั้นจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ. 2535

นกเอี้ยงสาริกา

Sarika bird, Sarika or Sarika, popularly known as (Scientific name: Acridotheres tristis) is a bird in Asian birds and starlings. (Sturnidae)

Aryan Sarika is a bird that can easily be seen in urban or human communities. It is 25-26 centimeters long, slender legs, strong fingers, head and neck are black, mouth and skin around the eyes. Yellow The body is brown, the edges of the wings and the tip of the tail are white. The chest, abdomen and buttocks are light brown. Men and women are similar. Living on the ground mixed with other birds. Often walk alternately, run, jump. Active, likes to press attacks, fight or fight with other birds.

Sarika birds eat insects and seeds, including fruit. Live along the edge of the farmland near the village, may live in pairs or in groups like to earn a living on the ground while looking for food, often shouting too.There is a breeding season from March to April, does it build a nest on the eaves of the house or On the tree that has 2-4 branches or lay in hatching eggs for both males and females for about 14 days. After that the eggs will hatch as found. Found widely in Asia from India, Afghanistan, Myanmar. And Indochina It is found in all regions of Thailand and is currently imported in areas that do not have their original origin. [4]

Sarika birds are another bird that is popular as a pet. In Thailand, it is classified as a protected wildlife under the Wildlife Preservation and Protection Act B.E. 1992

ขอขอบคุณรูปภาพจาก >>> Google<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

นกอีกา

นกอีกา ทุกคนรู้จักในประเทศไทยเราพบว่าทุกภูมิภาคของเพศหญิงมีสีดำและชอบอยู่ใกล้ชุมชนเพราะอาหารหาง่าย แต่โดยทั่วไปอีกาชอบอาศัยอยู่ในป่าจะขยันในการหาอาหารสายตาที่ดีมากสามารถมองได้จากระยะไกล

อาหารที่โปรดปรานของอีกาคือนกตัวเล็ก ซากคนเน่ารู้ดีอีกา เช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ที่รู้จักอีกาจากมุมมองที่ต่างกันกล่าวคือมีทั้งดีและไม่ดีที่เกี่ยวข้องกับอาถรรพณ์และปีศาจของอีกานก

 เรามาดูด้านดีของมันก่อน..นิสัยของอีกาคือ ชอบกินสัตว์ที่ตายแล้ว ก็เท่ากับว่ามันมีส่วนช่วยกำจัดของเน่าเสีย ช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น แม้แต่ประชากรในแถบยุโรปเหนือเชื่อกันว่า ใครก็ตามถ้าได้กินหัวใจอีกาครบ 3 ตัวจะทำให้เก่งกล้าเกินมนุษย์สามัญ หรือในหนังสือของนักปราชญ์กรีกชื่อ พอร์ไฟรี ซึ่งมีชีวิตอยู่ในคริสต์ศตวรรษที่3

ก็ได้เขียนบรรยายว่า ผู้ใดที่ได้กินหัวใจอีกา จะได้คุณสมบัติของมันครบถ้วน ส่วนทางตำนานของเทพโอดินเล่าว่า เทพโอดินได้เลี้ยงอีกาไว้ 2 ตัว อีกาทั้งสองจะบินตระเวนทั่วพิภพ เมื่อพบเห็นอะไรก็จะบินกลับมาเกาะที่บ่าเทพโอดินแล้วเล่ารายละเอียดต่างๆให้ฟัง มันจึงได้สมญาว่า เทพเจ้ากา

นกอีกา

นกอีกา

Every crow bird known in Thailand, we found that all female regions are black and like to live near the community because food is easy to find. But in general, the crow likes to live in the forest. Be diligent in finding food. Very good sight can be seen from a distance.

The crow’s favorite food is a small bird. The rotten remains know crow. Just like any other country that recognizes a crow from a different perspective, that is, both good and bad, related to the paranormal and the demons of the crow.

Let’s see the good side of it first .. The crow’s habit is Like to eat dead animals Equally, it helps to get rid of rotten things. Helping the environment improve Even the people in northern Europe are believed to Anyone who eats all 3 hearts of a crow

will be more brave than ordinary humans. Or in the book of the Greek philosopher Porphryi who lived in the 3rd century AD Wrote a description that Whoever has eaten the heart of a crow Will have all its features The legend of Odin tells that Odin has raised 2 ravens. The two ravens will fly around the world. When he saw anything, he would fly back to the island at Odin’s shoulder and share the details. It therefore has the nickname Raven gods

ขอขอบคุณรูปภาพจาก >>> Google<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

นกเอี้ยง (Starlings)

นกเอี้ยง (Starlings) เป็นนกประจำถิ่นของประเทศไทย และพบในประเทศเพื่อนบ้านบางสายพันธุ์ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากความสามารถในการเลียนแบบเสียงของผู้คนรวมถึงนกขุนทองหงอนโดยเฉพาะนกที่สามารถเลียนแบบเสียงและสามารถตอบสนองต่อคนได้ดีที่สุดซึ่งปัจจุบันเป็นนกหายากมาก

การกระจายพันธุ์

มีนกสายพันธุ์ประมาณ 112 สายพันธุ์ในโลกส่วนใหญ่ของเอเชียและแอฟริกาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 18 ชนิดในประเทศไทยประมาณ 16 ชนิดจาก 18 ชนิดที่พบในพื้นที่นี้

ลักษณะทั่วไป

นกเป็นนกขนาดกลางที่มีปากนกที่มีความยาวเล็กน้อยประมาณ 2 ซม. ขาและนิ้วของมันมีขนาดใหญ่แข็งแรงเหลืองน้ำตาลหรือดำ ด้วยเท้าสำหรับติดประกอบด้วย 3 นิ้วตรงไปข้างหน้าและ 1 นิ้วข้างหลัง ปีกมีความยาวมีขนปีกและสีลำตัว สีเทา, สีน้ำตาล, สีดำแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ บางชนิดมีสีขาวสีเหลืองหรือสีแดง และบางชนิดมีขนจุกบนหัวของพวกเขาเหี่ยวย่นหรือเหน็บเหมือนผิวหนังรอบ ๆ หัวหรือแก้ม

การดำรงชีวิต

นกมักจะอยู่รวมกันเป็นฝูง อาหารหลักคือธัญพืชผลไม้และแมลงต่าง ๆ รวมถึงเศษอาหารหรืออาหารทุกชนิดที่มนุษย์สามารถกินได้โดยมองหาอาหารในต้นไม้ทุ่งนาหรือในบ้านมนุษย์

นกเอี้ยง

Asian bird (Starlings) is a resident bird of Thailand. And found in neighboring countries, some species are widely popular Due to the ability to mimic the voice of people, including cresting birds, especially birds that can mimic the sound and are most responsive to people, which are now very rare birds.

Distribution

There are about 112 species of birds in the world, most of Asia and Africa in Southeast Asia, about 18 species in Thailand, about 16 species of 18 species found in this area.

General characteristics

The bird is a medium sized bird with a small beak about 2 cm in length. Its legs and fingers are large, strong, yellow, brown or black. The feet for attaching consist of 3 inches straight ahead and 1 inch behind. Wings have long, winged feathers and body color. Gray, brown, black color varies according to species. Some species are white, yellow or red. And some species have hairy corks on their heads that are wrinkled or tucked like skin around the head or cheeks.

Living

Birds tend to be in groups. The staple food is grains, fruits, and insects, including food scraps or all kinds of food that humans can eat by looking for food in trees, fields, or in the human house.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก >>> Google<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

นกกระติ๊ด

คนที่เลี้ยงหรือเดินในร้านขายนกมักคุ้นเคยกับนกตัวเล็ก ๆ ปากอ้วนอยู่ในกรวยคล้ายกับนกกระจอก มีหลายสีให้ซื้อเป็นคู่ นกเหล่านี้มักเรียกว่านกฟินช์ แต่ในความเป็นจริงแล้วนกเหล่านี้คือ นกกระติ๊ด ในประเทศไทยส่วนใหญ่เรียกว่ามูเนียไม่ใช่นกกระจอกจริงซึ่งหมายถึงลิงบาบูนปีกอ่อนที่พบในป่าบนภูเขาสูงในประเทศของเรา นกมูเนียส่วนใหญ่มีสีสัน อาศัยอยู่ในเขตร้อนของแอฟริกาและออสเตรเลียแต่ละกลุ่มถูกเรียกโดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน

ในอดีตที่ผ่านมานกกาน้ำส่วนใหญ่ติดอยู่ตามธรรมชาติเพื่อขายเป็นสัตว์เลี้ยงส่งผลให้จำนวนประชากรของสปีชีส์ลดลงซึ่งอาจเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เช่นชวาแปร์โรว์ซึ่งเป็นนกกระเรียนขนาดใหญ่ เช่นเดียวกับนกกระจอกถึงแม้ว่ามันจะสามารถเพาะเลี้ยงและบำรุงรักษาได้โดยไม่ยากเพราะมันกินเมล็ด แต่ประชากรธรรมชาติบนเกาะชวาต่ำมาก

นกกระติ๊ด นั้นก็เป็นที่นิยมไม่แพ้กันเช่นกัน นกมะพร้าวญี่ปุ่นหรือนกเบงกอลฟินช์ซึ่งเป็นทายาทของนกกระเต็นปีกสีขาว (มูเนียสีขาวตะโพก) ที่ถูกเลือกให้มีสีสันและลวดลายที่แตกต่างกันให้เลือก นอกจากนี้ยังเป็นนกที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ศึกษาพฤติกรรมพร้อมกับ Munia ที่มีชื่อเสียงจากเมืองจิงโจ้อย่าง Zebra Finch ซึ่งสร้างความรู้ใหม่เกี่ยวกับนก

นกกระติ๊ด

People who raise or walk in bird shops are often used to small birds. Fat mouths are in a cone similar to a sparrow. There are many colors to buy in pairs. These birds are often called finches. But in reality these birds are Munia birds in Thailand are mostly called Munia, not real sparrows, which refer to the soft-winged baboons that are found in highland forests in our country. Most Munia birds are colorful. Live in the tropics of Africa and Australia, each group is called by different English names.

In the past, most cormorants were naturally caught for sale as pets, resulting in a reduced population of species that may be at risk of extinction, such as the Java Perrow, a crane big Like a sparrow, though it can easily be raised and maintained because it feeds on seeds But the natural population on Java is very low.

Kingfisher is also equally popular. Japanese coconuts or Bengal finches, which are descendants of the white winged kingfisher (White-rumped Munia) that is chosen to have different colors and patterns to choose from. It is also a bird that scientists use to study behavior, along with the famous Munia from Kangaroos, Zebra Finch, which creates new knowledge about birds.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก >>> Google<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

นกจาบปีกอ่อนเล็ก

ในบรรดานกที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (CR: ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง) นกจาบปีกอ่อนเล็ก เป็นสายพันธุ์ที่มีพื้นที่การกระจายที่กว้างที่สุด มีพื้นที่ทำรังวางไข่ในเขตหนาวของสแกนดิเนเวียไปทางตะวันออกสูงสุดของเอเชีย เมื่อถึงฤดูหนาวอพยพไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีนตอนใต้ ซึ่งเป็นเขตล่าสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกฝูงนกตัวเล็ก ๆ ติดกับดักสุทธินับไม่ถ้วนต่อปี ทำให้เกิดปีกของนกที่จะทำให้เต้านมเหลืองจางลงจนเกือบจะสูญพันธุ์

แต่ไม่ใช่สายพันธุ์เดียวที่ถูกล่าในปีนี้เบิร์ดไลฟ์และหุ้นส่วนในเอเชียได้ขอให้นักดูนกเพื่อช่วยรายงานการพบนกปีกทุกชนิด มีโผหลายชนิดที่มีการสังเกตเป็นพิเศษในประเทศไทย รวมถึงธงทิวเล็กชนิดที่มีเส้นทางการย้ายถิ่นมากที่สุดคล้ายกับนกปีกเหลืองอกทั้งสองชนิดมีการระบุไว้ในคู่มือดูนกไทยปี 1991 ซึ่งเป็นผู้เยี่ยมชมฤดูหนาวหรือนกอพยพในฤดูหนาว ทุกวันนี้มันไม่สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาอีกต่อไปในทุกประเทศที่มีการรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ผู้กินปีกวัยอ่อนไม่น่าเป็นห่วงเหมือนนกตัวเล็กปีกเหลือง เนื่องจากที่อยู่อาศัยต่าง ๆ นอกเหนือจากทุ่งตอม่อแล้วกระต่ายตัวอ่อนยังมีการกระจายตัวอยู่ในป่าตลอดที่ราบและที่ราบสูงของเทือกเขาหิมาลัยตะวันออก และมักพบตามลำพังหรือในฝูงแห่ที่ประกอบด้วยนกเพียงไม่กี่ตัวไม่ชอบอยู่ในฝูงใหญ่ในพื้นที่ชุ่มน้ำในที่ราบของนกที่มีปีกสีเหลือง

นกจาบปีกอ่อนเล็ก

นกจาบปีกอ่อนเล็ก

Among the extremely endangered birds (CR: extremely endangered) small winged winged birds are the species with the widest distribution area. There is a nesting area to lay eggs in the cold regions of Scandinavia to the highest east of Asia. By the winter, emigrated to Southeast Asia and southern China. Which is the largest hunting area in the world, a bunch of small birds trapped by countless net traps per year Causing the wings of a bird to fade the yellow breast to the point of extinction.

But not the only species that was hunted this year, BirdLife and its partners in Asia have asked bird watchers to help report the discovery of every bird species. There are many kinds of dart that are specially observed in Thailand. Including the small flag species with the most migration routes, similar to the yellow-winged birds. Both species are listed in the 1991 Thai Bird Watching Guide, which are winter visitors or winter migratory birds. Today, it cannot be considered as normal anymore in all countries where data is continuously collected.

The young wing eater shouldn’t be worried like a small yellow-winged bird. Due to habitat, in addition to Thung Bun, larvae are also distributed in forests throughout the plains and highlands of the Eastern Himalayas. And often found alone or in a flock consisting of only a few birds, dislike in large flocks, in wetlands, in the plains of birds with yellow wings.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก >>> Google<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<