นกเกาะคอน

นกเกาะคอน

นกเกาะคอน (Perching bird) เป็นนกอันดับหนึ่ง ในกลุ่มนกขากรรไกรใหม่ใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ Passeriformes (ที่มาของ Passer domesticus ชื่อวิทยาศาสตร์ของนกกระจอกขนาดใหญ่และนกสัญจรขนาดเล็ก)

นกเกาะคอน มีลักษณะทางกายภาพทั่วไปซึ่งเป็นนกที่มีวิวัฒนาการและมีชีวิตอยู่และกินเป็นอาหารส่วนใหญ่บนต้นไม้ นิ้วทุกนิ้วมี 4 นิ้วและมันจะเติบโตในระนาบเดียวกัน ดังนั้นเหมาะสำหรับการจับหรือเกาะกิ่งไม้หรือต้นไม้ในป่าหลากหลายชนิด แต่ไม่เหมาะกับการเดินบนพื้นดังนั้นเมื่อลงไปที่พื้นดินจะมีวิธีการกระโดดในกรณีส่วนใหญ่จะเป็นนกที่มีลำตัวเล็ก

ปัจจุบันจักษุแพทย์ได้แบ่งการจัดอันดับนี้เป็น 3 การจัดอันดับย่อย (ดูตาราง – ข้อมูลบางส่วนให้ 2) ขึ้นอยู่กับกล้ามเนื้อที่ควบคุมกล่องเสียงในลำคอ ซึ่งในกลุ่มย่อยบางกลุ่มมีกล้ามเนื้อเพียง 2 คู่เท่านั้นซึ่งยังคงลักษณะของนกยุคก่อนประวัติศาสตร์ทำให้การร้องเพลงไม่สวยงามนัก แต่หมวดย่อยบางกลุ่มมีมากมายกว่ามากโดยมี 4 คู่ทำให้เสียงร้องเพลงสวยงามขึ้น

อันดับนี้มีมากกว่า 100 ครอบครัว (ประมาณ 110 ครอบครัว) ประมาณ 5,400 สปีชีส์ในโลก ในประเทศไทยพบนกประมาณ 1,000 สายพันธุ์โดยแบ่งออกเป็น 16 กลุ่มแตกต่างกันใน 70 วงศ์ อันดับนี้ถือว่ามากกว่าครึ่งคือ

นกเกาะคอน

Perching bird is the number one bird. In the new jaw birds use the scientific name Passeriformes (origin of Passer domesticus, scientific name of large sparrow and small passerine bird)

Perch bird has general physical characteristics, which is an evolutionary bird that lives and eats mostly on trees. Every inch has 4 inches and it will grow in the same plane. Therefore suitable for catching or clinging to branches or trees in various types of forests But not suitable for walking on the ground, so when going down to the ground there will be a way to jump, in most cases a bird with a small body.

Currently, ophthalmologists divide this rating into 3 sub-rankings (see table – some information, 2) depending on the muscles that control the larynx in the throat. In some subgroups, there are only 2 pairs of muscles, which are still characteristic of prehistoric birds, causing singing to be unattractive. But some groups are much more diverse, with 4 pairs making the singing sound more beautiful.

This rank has more than 100 families (about 110 families), about 5,400 species in the world. In Thailand, about 1,000 species of birds are found, divided into 16 different groups in 70 families. This rank is considered more than half, namely

ขอขอบคุณรูปภาพจาก >>> Google<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<