Buceros rhinoceros

Buceros rhinoceros หรือนกเงือกหัวแรดขนาดใหญ่ความยาวลำตัวประมาณ 120 เซนติเมตร ลักษณะชายและหญิงแตกต่างกันเล็กน้อย ขนาดลำตัวของตัวเมียจะเล็กกว่าตัวผู้เล็กน้อย มีหูและตาที่ยื่นออกมาซีดกว่าตัวผู้ ส่วนที่เหลือคล้ายกันมาก ขนที่ปีกและลำตัวสีดำไม่มีขนใต้ปีก ท้องและหางสีขาวมีลายดำพาด

หางใกล้ส่วนปลาย คล้ายกับคาฮังมีจะงอยปากยาวยื่นออกมาทางด้านบน ที่ฐานของติ่งมีสีแดงที่ด้านหน้าของส่วนโค้งขึ้นไปเช่นด้านนอกเป็นที่มาของชื่อสามัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Buceros rhinoceros สามารถพบได้ในมาเลเซียและในประเทศไทยพบได้เฉพาะภาคใต้ตอนล่าง ตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปอาหาร ได้แก่ งูจิ้งเหลนกิ้งก่าผลไม้สัตว์ขนาดเล็ก

นกเงือกหัวแรด อาศัยอยู่ในป่าดิบชื้นที่ระดับความสูงไม่เกิน 4,000 ฟุตหรือ 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล มักเกาะอยู่บนกิ่งไม้สูงลักษณะการผสมพันธุ์ของนกเงือกหัวแรดคล้ายกับนกเงือกอื่น ๆ โดยทำรังตามโพรงไม้ ตัวผู้จะออกหาอาหารแม่นกและลูกนก และเมื่อลูกนกโตจนกลวงแม่นกจะเป็นฝ่าย

ทุบรูก่อน เพื่อให้นกสบายตัวขึ้นและช่วยให้พ่อนกหาอาหารมาเลี้ยงลูกของมันซึ่งพฤติกรรมของแม่นกโพรงออกมาก่อนลูกนกจะพบเฉพาะนกเงือกตัวใหญ่นกเงือกหัวแรดและกกเท่านั้น

Buceros rhinoceros

Buceros rhinoceros

Rhinoceros Hornbill Large hornbill, with a body length of approximately 120 centimeters. Male and female characteristics are slightly different. The body size of the female is slightly smaller than the male. With protruding ears and eyes, paler than males The rest are very similar. The feathers on the wings and the body are black without feathers under the wings. The belly and tail are white with black stripes.

The tail near the tip. Similar to Kahang, it has a long beak protruding from the top. At the base of the protrusion there is a reddish color on the front of the arc upward, ie on the outside, is the birthplace of both Thai and English common names.

Rhino Hornbill can be found in Malaysia and in Thailand, only in the lower South. From Songkhla province downward, the food includes snakes, skinks, lizards, fruits and small animals.

Smash holes first to make the bird more comfortable and help the father bird feed her offspring, where the maternal behavior of the burrows comes out before the chicks find only the big hornbills, rhinoceros hornbills and the reeds.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก >>> ufa777<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

  1. นกพิราบ
  2. นกเกาะคอน
  3. นกขุนทอง
  4. นกเอี้ยงหัวสีทอง
  5. นกเอี้ยงหงอน

นกเงือกหัวแรด

นกเงือกหัวแรด นกเงือกขนาดใหญ่ลำตัวยาวประมาณ 120 ซม. ตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะแตกต่างกันเล็กน้อย ขนาดลำตัวของตัวเมียจะเล็กกว่าตัวผู้เล็กน้อย มีหูและตาที่ยื่นออกมาซีดกว่าตัวผู้ ส่วนที่เหลือคล้ายกันมาก ขนที่ปีกและลำตัวสีดำไม่มีขนใต้ปีกท้องและหางสีขาวมีลายดำพาดหางใกล้ส่วนปลาย คล้ายกับคาฮังมีจะงอยปากยาวยื่นออกมาเหนือปากด้านบน ที่ฐานของติ่งมีสีแดงที่ด้านหน้าของส่วนโค้งขึ้นไปคล้ายกับด้านนอก เป็นที่มาของชื่อสามัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

นกเงือกหัวแรด สามารถพบได้ในประเทศมาเลเซียและในประเทศไทยพบได้เฉพาะในภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปอาหาร ได้แก่ งูจิ้งเหลนกิ้งก่าผลไม้สัตว์ขนาดเล็ก

นกเงือกหัวแรด อาศัยอยู่ในป่าดิบชื้นที่ระดับความสูงไม่เกิน 4,000 ฟุตหรือ 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล มักเกาะบนกิ่งไม้สูงพฤติกรรมการผสมพันธุ์ของนกเงือกหัวแรดคล้ายกับนกเงือกอื่น ๆ โดยทำรังตามโพรงไม้ ตัวผู้จะออกหาอาหารแม่นกและลูกนก และเมื่อลูกนกโตจนโพรงแม่นกจะแตก

โพรงออกก่อนเพื่อให้นกสบายตัวขึ้นและช่วยให้พ่อนกหาอาหารมาเลี้ยงลูกซึ่งพฤติกรรมของแม่นกจะออกมาก่อนลูกนกจะเป็น พบได้เฉพาะนกเงือกหัวโตนกเงือกหัวแรดและต้นอ้อเท่านั้น

นกเงือกหัวแรด

Rhinoceros Hornbill Large hornbill, approximately 120 cm in length. Male and female are slightly different in appearance. The body size of the female is slightly smaller than the male. With protruding ears and eyes, paler than males The rest are very similar. The feathers on the wings and body are black without feathers under the wings, belly and tail, white with black stripes on the tail near the tip. Similar to the kahang, it has a long beak that extends over the top. At the base of the polyps there is a reddish color in the front of the arc upward, similar to the outside. It is the origin of both Thai and English common names.

Rhino hornbill They can be found in Malaysia and in Thailand, only in the lower south from Songkhla and down. Foods include snakes, skinks, lizards, fruits, small animals.

Rhinoceros hornbill lives in the rainforest at an altitude of up to 4,000 feet or 1,200 meters above sea level. Usually perched on tall branches, the mating behavior of rhinoceros hornbill is similar to that of other hornbills, nesting in a hollow tree. Male will go out for food, mother bird and young bird. And when the chicks grow up, the mother bird’s hollow breaks.

Burrows out first to make the birds more comfortable and help the parent birds find food to feed their young, the behavior of the mother bird will come out before the bird is. Can only be found in the Great Hornbill, Rhino-headed Hornbill, and the reed.

ขอขอบคุณข่าวสารจาก >>> ufa191<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

  1. นกพิราบ
  2. นกเกาะคอน
  3. นกขุนทอง
  4. นกเอี้ยงหัวสีทอง
  5. นกเอี้ยงหงอน