ผีเสื้อ

ผีเสื้อ เป็นสัตว์ปีกอีกประเภทหนึ่งที่มีสีสันสวยงาม แต่มีอายุยืนยาว ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์
ป่าอุดมไปด้วยผีเสื้อดังนั้นผีเสื้อ เป็นตัวบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้

ผีเสื้อ เป็นเหมือนแมลงทั่วไป ซึ่งเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังมี 6 ปล้องที่มีรอยต่อที่มีกระดูกสันหลังอยู่ด้านนอกลำตัว ครอบคลุมอวัยวะต่าง ๆ ร่างกายประกอบด้วย 3 ส่วนคือส่วนหัวส่วนอกและส่วนท้องซึ่งแต่ละส่วนเป็นที่ตั้งของอวัยวะสำคัญ ในบรรดาสัตว์ต่าง ๆ ในโลกนี้แมลงมีสปีชีส์มากถึง 3 ใน 4 ของสัตว์ทั้งหมด

ผีเสื้อ เป็นแมลงที่มีคุณสมบัติโดดเด่นบนปีกที่สวยงาม เป็นสัตว์ใน phylum arthopoda เช่นเดียวกับแมลงทั่วไปตามลำดับ Lepidoptera ของ Insecta ชั้นในอดีตที่ผ่านมา ผีเสื้อในประเทศไทยไม่เคยมีความชัดเจน เนื่องจากพรบ.

อนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่าพ. 2503 (2503) ไม่ได้กำหนดแมลงและแมงให้เป็นสัตว์ป่าทำให้เกิดกับดักผีเสื้อ เพื่อขายเป็นของที่ระลึกไร้พรมแดนจนกว่าจะสามารถทำให้ผีเสื้อสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยตัวอย่างเช่นผีเสื้อเติ้ง (ภูฏานอักเสบฝาเดลเดลลี) และหลายสายพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์เช่นผีเสื้อไกเซอร์ (Teinopalpus) imperialis) ฯลฯ

ผีเสื้อ

Butterfly is another colorful bird. But has a long life depending on the species / forest rich in butterflies. Therefore, butterflies are an indicator of forest fertility.

Butterfly is like a common insect, which is a 6-segment invertebrate with a vertebral column that is outside the body. It covers 3 organs. The body consists of 3 parts: the head, the chest and the abdomen. Each part is the location of important organs. Among all the animals in this world, there are 3 out of 4 insects.

Butterfly is an insect with distinctive features on beautiful wings. It is an animal in the Phylum Arshop Shop, as well as general insects, respectively. Lepidoptera of the Insecta class in the past butterflies in Thailand has never been clear. Due to the Act

Wildlife Conservation and Protection 1960 (1960) No insects and arachnids are designated as wildlife causing butterfly traps. To sell as souvenirs without borders until the butterflies are extinct from Thailand such as Deng butterflies (Bhutan, Delhi cap) and many endangered species such as Kaiser moth (Teinopalpus) imperialis) etc.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก >>> Google<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<